Reglement

Reglement Klimmen tegen MS 2022

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het onderstaand reglement. Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement; niet naleving van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben. Overal waar “hij” staat, moet “hij” of “zij” worden gelezen.

 

01 - Algemeen

 1. Deelname aan Klimmen tegen MS en daaraan gerelateerde evenementen vindt volledig plaats op eigen risico.
 2. Klimmen tegen MS is geen wedstrijd of toertocht. Het doel is, hoofdzakelijk door middel van het beklimmen van de Mont Ventoux met de fiets, (hard)lopend of met ander materieel dat voor een beklimming benodigd is, zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen MS.
 3. Deelnemers spannen zich in de berg één of meerdere keren te beklimmen. Per deelnemer worden maximaal 3 beklimmingen gefaciliteerd. Deelnemers die de Route Forestière willen volgen melden zich apart bij de organisatie.
 4. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich tot het uiterste inspannen om tenminste € 500 bijeen te brengen.
 5. Deelname kan in een team plaatsvinden waarbij dit bedrag van € 500 moet worden vermenigvuldigd met het aantal deelnemers in het team.
 6. De organisatie houdt zich het recht voor om deelnemers, die de minimale sponsoropbrengst niet halen en niet kunnen aantonen hier een maximale inspanning voor gedaan te hebben, uit te sluiten van deelname. Inschrijfgelden en eventueel gerealiseerde sponsoropbrengsten worden niet geretourneerd.

 

02 - Inschrijving

 1. Deelnemers beklimmen de Mont Ventoux per fiets, (hard)lopend of met ander voor de beklimming benodigd materieel. Ander materieel dan een fiets dient vooraf bij de organisatie te worden aangemeld in verband met de organisatie van het evenement.
 2. Inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld van € 100 per persoon is voldaan.
 3. Het inschrijfgeld is € 100 per persoon. Het inschrijfgeld is inclusief een wieler- of loopshirt.
 4. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde Stichting Klimmen tegen MS, zonder daar een vergoeding voor te claimen. Dit is eveneens van toepassing van eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden direct of indirect gerelateerd aan de strijd tegen MS of het welzijn van mensen met MS door andere organisaties, waaronder maar niet gelimiteerd tot Stichting MS Research, Het Nationaal MS Fonds, MS Vereniging Nederland, Stichting Mission Summit en/of door onze shirtsponsors.
 5. Indien, ongeacht de reden, deelnemers niet meedoen of zich voor het evenement uitschrijven, dan wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. Ook reeds gedane donaties worden niet terugbetaald.

 

03 – Deelnemers onder de 18 jaar

 1. Onder “deelnemers jonger dan 18 jaar” verstaan we ‘deelnemers die op 6 juni 2022 nog geen 18 jaar zijn’
 2. Doen mee onder de verantwoordelijkheid van hun ouder en/of verzorger en behoeven de schriftelijke goedkeuring van hun ouder en/of verzorger. Hierdoor dient een toestemmingsverklaring te worden ingevuld. Deze is te vinden op de website.
 3. Doen mee onder een begeleiding van een volwassene (de begeleider) tijdens het gehele evenement.
 4. Zowel deelnemer als begeleider moeten zijn ingeschreven als deelnemer en te voldoen aan alle in dit deelnemersreglement gestelde voorwaarden.
 5. Deelnemers jonger dan 16 jaar kunnen alleen als wandelaar worden toegelaten.

 

04 - Deelname ‘Klimmen tegen MS’ 6 juni 2022

 1. Deelname aan ‘Klimmen tegen MS’ is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers. Zij zijn verplicht het stuurbord en/of rugnummer te dragen.
 2. Met het accepteren van het stuurbord en/of rugnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht beschikken over deugdelijk materieel waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn.

 

05 - ‘Klimmen tegen MS’ kleding

 1. Een belangrijk onderdeel van de identiteit van het evenement is de gelijkheid in kleding. De deelnemers zijn verplicht het shirt ‘Klimmen tegen MS’ te dragen gedurende de beklimmingen op de dag van het evenement.
 2. De kleding wordt tijdens de laatste deelnemersbijeenkomst uitgereikt of eerder, indien mogelijk, direct naar de deelnemers opgestuurd door de leverancier.
 3. Kleding wordt niet opgestuurd en niet mee naar Frankrijk genomen door de organisatie.
 4. Adresgegevens zullen worden gedeeld met AGU om het fietsshirt of hardloopshirt te versturen naar het door de deelnemers opgegeven adres. Deze gegevens zullen door AGU vernietigd worden zodra de kleding is verstuurd.

 

06 - Route

 1. De route wordt op een niet afgesloten parcours gereden.
 2. Deelnemers dienen op hun eigen weghelft te blijven (rechterzijde van de weg), dit is eveneens van toepassing voor (hard)lopers.
 3. Deelnemers dienen de aanwijzingen van de vrijwilligers van ‘Klimmen tegen MS’ op te volgen.
 4. De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. De geldende Franse verkeersregels zijn hierbij van toepassing (zie § 7.).
 5. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. Afval wordt niet op straat gegooid, maar bewaard en in een prullenbak of container gedeponeerd. Vernielingen en bekladden van bezittingen van overheid en anderen zijn niet toegestaan.
 6. Het gebruik van volgauto's is niet toegestaan. Verzorging van de deelnemers dient te geschieden op door de organisatie aangewezen parkeerplaatsen en mag het overige verkeer niet hinderen.

 

07 - Veiligheid

 1. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen.
 2. Het dragen van een valhelm op de fiets is verplicht tijdens zowel de beklimming als de afdaling.
 3. Een snelheid voor de dalende fietser van meer dan 50 km/uur wordt als onverantwoord gedrag beschouwd en ten strengste afgeraden.
 4. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn materiaal. Het materiaal (bijvoorbeeld fiets of ander vervoermiddel) moet geschikt zijn voor het doel waarvoor bestemd, één of meerdere beklimmingen en afdalingen van de Mont Ventoux.
 5. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is minimaal een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).

 

08 - Aanwijzingen en overtreding daarvan

 1. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 2. Alle Franse verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.
 3. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

 

09 - Aansprakelijkheid van de organisatie

 1. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer en supporters.
 2. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade (letsel en materieel) van deelnemers, en evenmin aansprakelijk voor schade (letsel en materieel) die deelnemers elkaar en/of derden toebrengen.
 3. De organisatie accepteert geen aansprakelijkheid wanneer het evenement door omstandigheden afgelast of verplaatst moet worden.